9 điểm anh nên biết can ho eco green saigon SaleReal

9 điểm anh nên biết can ho eco green saigon SaleReal

Tìm hiÃu dñ án căn hÙ Eco Green Sài Gòn cça chç đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là mÙt dñ án đ·c biÇt thú vË đưãc chç đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án chÝ s½ mang đ¿n cho Quý khách hàng càng lña chÍn an cư lý thú t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án sß hïu vË th¿ đ¯c đËa, m¡ng lưÛi tiÇn nghi phong phú và đ·c biÇt.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Khám phá đ¿n Khách hàng thông tin vÁ căn hÙ Eco Green Sài Gòn nh±m Quý khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn dñ án vô cùng h¥p d«n này.

eco green saigon

Thông tin căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án tÕ phù hãp thương m¡i bao gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà ß đ³ng c¥p và m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi, xây dñng ra càng khu vñc compound VÛi cÙng đÓng dân cư hoàn thiÇn.

tÕ diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha n±m ß vË th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc nhà đ§u tư XuanMai Corp có tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) khi¿n phéc th§u phát triÃn VÛi hÇ thÑng tiÇn nghi nÙi khu cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t cao c¥p cho đ¿n không gian sÑng xanh an lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß ra ch× sinh sÑng hoàn h£o cça cư dân thành phÑ.

chç đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Các chç đ§u tư t¡o tên tuÕi, thương hiÇu này g¯n liÁn VÛi nhiÁu dñ án sáng giá t¡i Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên thích hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng đÑi tác chi¿n lñc nưÛc ngoài t¡o nên tñu, kù thu­t cao, trong quá trình xây dñng Các dñ án, Nhïng đơn vË c¥u trúc tòa chç, thi¿t k¿ c£nh quát tên tuÕi như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách c¥u trúc, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ....

du an eco green

– tÕ th§u xây dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và k¿t c¥u Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công k¿t c¥u cça mÍi tháp căn hÙ ß dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và môi trưÝng an cư ß chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y h³n, đây là càng trong Nhïng căn hÙ đưãc thi¿t k¿ theo chu©n sinh thái VÛi ch¥t Lưãng điÁu kiÇn sÑng cñc kó h¥p d«n, dñ án t¡o công viên cây non trung tâm và t¥t c£ Nhïng y¿u tÑ vÁ kho£ng non, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u VÛi 70% còn l¡i 30% dùng đà xây dñng Các tháp chung cư.

chç đ§u tư thi¿t k¿ Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa căn hÙ chung cư, h§u h¿t Các tháp chung cư đÁu có 2 đ¿n 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn lãi cho ngưÝi dân https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ sí dång. căn hÙ cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc thi¿t k¿ të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 tÛi 92m2, ĐÑi vÛi lÑi cía và lÑi ban công khác nhau, hãp VÛi mÍi cung m¡ng, chánh vì v­y, Khách hàng t¡o kh£ năng yên tâm chÍn lña Các căn hÙ chung cư mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có căn hÙ chung cư thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon chéa đñng toàn bÙ 50 tiÇn ícc nÙi khu đà đáp éng ngưÝi dân như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n đ³ng c¥p, trung tâm tÕ chéc thå kiÇn, trung tâm thà thao như phòng thà hình, dËch vå làm xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh sáng, khu vñc ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, hÓ bơi 4 mùa t¡o tÑ ch¥t hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

du an eco green quan 7

Xét vÁ y¿u tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý chung cư r¥t rõ ràng, Khách hàng có thà an tâm đ§u tư l«n mua ß, sÕ hÓng tëng căn s½ c¥p trong sÑ vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao nhà, ©n chéa lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam lo¡i hình sß hïu lâu dài, t¡o sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n VÛi thÝi h¡n là 50 năm theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn t¡i dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho thÝi kó TrưÛc h¿t mß bán.

hơn đây là thông tin cơ b£n vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi tÛi Khách hàng. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Khi¿n ích hơn cho Khách hàng trong viÇc chÍn lña tìm ki¿m căn hÙ chung cư an cư l¡c nghiÇp cho gia đình Quý khách hàng.

Thông tin vÁ giá bán và phương théc thanh toán mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Vài nét đ¿n Khách hàng cå kh£ năng nh¥t t¡i công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. ß đây b±ng 6 5 chi nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Các chuyên gia s½ đưa ra Các lÝi khuyên chân nên nh¥t l¡i Quý khách hàng.